Upravljanje podacima digitalnog blizanca građevinskog objekta

Poštovani posetioci sajta TeamCAD,

nastavljamo sa obradom interesantnih tema vezanih za BIM projektni proces. Kao što sam najavio u svom prethodnom tekstu „Digitalni blizanci u građevinskoj industriji“, u ovom tekstu ću obrađivati veoma interesantnu temu o upravljanju podacima u digitalnom blizancu.

U prethodna dva teksta „Šta su digitalni blizanci“ i „Digitalni blizanci u građevinskoj industriji“, pokušao sam da na najbolji mogući način objasnim šta predstavljaju digitalni blizanci u širem smislu, koji je njihov potencijal, u kojim oblastima se mogu koristiti i doneti velike uštede i najzad – šta predstavlja i koja je vrednost digitalnog blizanaca građevinskog objekta, bez obzira da li je objekat predmet projekta ili je digitalna replika već izgrađenog objekta. U ovom tekstu, namera mi je da zaokružim priču o digitalnim blizancima i da Vam dam svoje viđenje kako na najbolji mogući način upravljati podacima nakon izrade digitalnog blizanca građevinskog objekta.

Krenimo sa pretpostavkom da je investitor, vlasnik , korisnik objekta i/ili „facility manager“ zainteresovan za izradu modela digitalnog blizanca građevinskog objekta koji koristi, kao i da je zainteresovan za praćenje, predviđanje i upravljanje troškovima održavanja i životnog ciklusa objekta. Za tako nešto mu je potrebno:

 • Ugovor i prilog ugovora (eng. BIM Execution Plan), gde se jasno definišu obaveze investitora i pravnog lica koje će izraditi i održavati model digitalnog blizanca. Više detalja o ovoj temi daću u nastavku teksta;
 • BIM model izvedenog stanja građevinskog objekta, koji odražava savršenu kopiju postojećeg stanja objekta i opreme ugrađene u njega (model digitalnog blizanca);
 • Model digitalnog blizanca koji sadrži parametre dragocene za praćenje životnog ciklusa građevinskog objekta i opreme ugrađene u njega;
 • Permanentno održavanje geometrije i parametara modela digitalnog blizanca nakon svake intervencije na objektu i opremi ugrađenoj u njega;
 • generisanje i etiketiranje QR koda elemenata u objektu ili dela opreme nad kojim se vrši neka intervencija i etiketiranje istovetnim QR kodom identičnog elementa u modelu digitalnog blizanca radi koordinacije podataka objekta u realnom svetu i njegovog modela digitalnog blizanca u digitalnom svetu.

Ugovor o izradi i održavanje digitalnog blizanca građevinskog objekta i BIM Execution Plan

Osnovna uloga ugovora o izradi i održavanju digitalnog blizanca objekta je da na jasan način definiše prava i obaveze korisnika objekta sa jedne strane i firme koja će se baviti izradom i održavanjem digitalnog blizanca objekta sa druge strane. Pokazalo se veoma korisnim da se u ugovor o izradi i održavanju uključi i firma koja će pružati usluge održavanja sagrađenog objekta i opreme ugrađene u njega tj. „facility manager“. Time se u velikoj meri minimalizuje mogućnost problema u komunikaciji na relaciji korisnik objekta – „facility manager“ – održavanje digitalnog blizanca objekta.

Naime, kod ugovora gde se jasno definišu prava i obaveze između zainteresovanih pravnih lica angažovanih na održavanju postojećeg građevinskog objekta, ključno je da se na jasan i nedvosmislen način definišu procedure od pojavljivanja potrebe za intervencijom na objektu do beleženja intervencije u modelu digitalnog blizanca objekta tj. njegovog ažuriranja.

Ugovor o izradi i održavanju digitalnog blizanca

BIM Execution Plan je, kao dodatak ugovoru o izradi i održavanju digitalnog blizanca objekta, dokument koji ima snagu ugovora sastavljen u obliku priloga ugovoru i u njemu se definiše:

 • Metodologija izrade modela digitalnog blizanca objekta;
 • LOD (eng. Level of Detail) tj. nivo detaljnosti geometrije svakog tipa grafičkih elemenata u okviru modela digitalnog blizanca objekta;
 • Elementi zgrade i opreme koji će biti predmet obrade u bazi podataka modela digitalnog blizanca objekta;
 • Parametri u modelu digitalnog blizanca koji će biti dodeljeni grafičkim elementima modela radi njihovog praćenja u smislu troškova održavanja i životnog ciklusa objekta i opreme ugrađene u njega;
 • Način izdavanja naloga i etiketiranja za intervenciju na izgrađenom objektu;
 • Način ažuriranja modela digitalnog blizanca i samih podataka u bazi podataka objekta nakon intervencije;
 • Dokumentovanje svih izmena izvršenih na objektu i opremi ugrađenoj u njega u modelu digitalnog blizanca i to ne samo izmenom geometrije modela digitalnog blizanca, već i uspostavljanje veze između elementa u modelu digitalnog blizanca koji je bio predmet intervencije i priloga, skeniranih primeraka računa, tekstualnog opisa posla i načina izvršenja izmena kao i ostaloj relevantnoj dokumentaciji vezanoj za taj element u modelu digitalnog blizanca.

BIM Execution Plan


Na samom kraju, važno je napomenuti da je ugovorom poželjno definisati i troškove održavanja modela digitalnog blizanca. U najvećem broju slučajeva stavka u ugovoru o održavanju podrazumeva plaćanje korisnika objekta po izdatom nalogu za intervenciju, što je manje povoljna opcija za korisnika. Druga najčešća opcija je godišnja pretplata korisnika objekta firmi koja je ugovorom obavezna da ažurira model i dokumentuje sve izmene u modelu digitalnog blizanca nakon svakog naloga i intervencije.

Izrada modela digitalnog blizanca građevinskog objekta

Da bi razumeli kako se upravlja podacima digitalnog blizanca građevinskog objekta, moram Vam naznačiti da metodologija generisanja podataka nije ista kod digitalnog blizanca objekta koji je predmet projekta i digitalnog blizanca koji se generiše na osnovu podataka iz projekta izvedenog objekta, ukoliko ga vlasnik ili korisnik objekta poseduju. Još je komplikovanija situacija kada vlasnik ili korisnik objekta ne poseduju projekat izvedenog objekta, pa je pre izrade digitalnog blizanca potrebno izvesti snimanje objekta, što zahteva dosta manuelnog i ne tako intelektualnog rada. Najzad, postoji i mogućnost laserskog snimanja postojećeg objekta, ali je svrha obrade tako generisanog „point cloud“ 3D modela digitalnog blizanca postojećeg građevinskog objekta veoma upitna sa BIM stanovišta.

Model digitalnog blizanca - ilustracija


Razmotrimo ova četiri slučaja:

 • Model digitalnog blizanca generisan tokom BIM projektnog procesa je u suštini model generisan nakon izgradnje objekta i može se smatrati projektom izvedenog objekta. Kao što sam napomenuo u prethodnom tekstu, ukoliko je investitor na adekvatan način angažovao svog BIM menadžera, koji je permanentno proveravao usklađenost izgrađenog objekta sa digitalnim modelom izvedenog stanja, može se reći da uz određene, ne tako velike dopunske radove na digitalnom modelu izvedenog stanja, investitor lako može doći u posed modela digitalnog blizanca;
 • Model digitalnog blizanca generisan na osnovu projekta izvedenog objekta pomoću 2D crteža i prateće projektne dokumentacije je daleko složenija priča pošto zahteva dosta BIM modelovanja, dodeljivanja adekvatnih parametara elementima u modelu digitalnog blizanca objekta i povezivanje tih parametara sa bazom podataka, u kojoj se dokumentuju sve buduće izmene i radovi na objektu. Moram napomenuti da odgovornost za valjanost crteža, kao i moguća neslaganja između crteža projekta izvedenog objekta i pravog stanja u samom objektu snosi vlasnik ili korisnik objekta i da je dužan da sve razlike dokumentuje firmi koja je angažovana na izradi modela digitalnog blizanca tog objekta. Pojednostavljeno rečeno, svako odstupanje između trenutnog stanja objekta u odnosu na projekat izvedenog objekta isključivo je odgovornost vlasnika ili korisnika objekta. Ukoliko korisnik objekta nije dokumentovao firmi koja izrađuje model digitalnog blizanca razlike između postojećeg građevinskog objekta i projekta izvedenog objekta, to se ne može opisati kao greška firme angažovane na izradi modela digitalnog blizanca.
 • Model digitalnog blizanca generisan na osnovu snimanja izvedenog objekta podrazumeva angažovanje firme ili pojedinaca koji će snimiti kompletan objekat i to snimanje dokumentovati u formatu prihvatljivom za firmu angažovanu na izradi modela digitalnog blizanca postojećeg objekta. Sam proces stavlja dosta odgovornosti na firmu ili pojedince angažovane za snimanje postojećeg stanja. Treba imati u vidu da se takav scenario može zamisliti isključivo kod objekata koji su izgrađeni u dalekoj prošlosti. Samim tim, sklonost ka kvarovima i izmenama je značajno veća u odnosu na objekte koji su izgrađeni u skorije vreme i čiji vlasnici ili korisnici poseduju projekat izvedenog objekta.
 • Model digitalnog blizanca generisan na osnovu laserskog snimanja je jako diskutabilan format modela digitalnog blizanca. Po mom mišljenju, ne može se smatrati adekvatnim modelom digitalnog blizanca objekta. On obezbeđuje vizuelno prihvatljiv model, čijim se elementima mogu dodeliti neki atributi kroz njihovo etiketiranje. Problem kod tako generisanih modela digitalnih blizanca je što elementi u tom modelu nisu inteligentni i ne znaju da li su stub, zid ili difuzor, pa je njihova sistematizacija i strukturiranje podataka u takvim modelima teško ostvariva i veoma nepouzdana.

 

Izdavanje naloga za intervenciju pomoću modela digitalnog blizanca na BIM 360 cloud platformi

Da li Vam zvuči suviše futuristički da kao vlasnik ili korisnik građevinskog objekta možete izdati nalog tehničaru na održavanju Vašeg objekta da ode na tačno određenu lokaciju Vašeg objekta, prepozna element na kome treba izvršiti intervenciju i zatim postupi po uputstvu koje ste mu dali glasovnom ili tekstualnom porukom na njegov pametni telefon i to sve iz modela digitalnog blizanca koji se nalazi na BIM 360 cloud platformi?

BIM 360 Cloud platforma

Ta tehnologija je moguća i lako primenjiva. Ono što je posebno fascinantno je da se prilikom generisanja naloga za određenu intervenciju, QR Code ili Unique ID broj automatski generiše i dodeljuje sa jedne strane elementu nad kojim je izvršena intervencija u objektu i sa druge strane identičnom elementu u modelu digitalnog blizanca koji stoji na BIM 360. Jednom generisan QR Code ili Unique ID dodeljen određenom elementu u objektu i identičnom elementu u modelu digitalnog blizanca postojećeg objekta omogućava Vam da pratite sve intervencije i istoriju svih intervencija na jednom ili više elemenata u objektu i u modelu digitalnog blizanca objekta.

BIM 360 i digitalni blizanac

Više o opisu održavanja modela digitalnog blizanca u BIM 360 cloud servisu možete saznati ukoliko izaberete ovaj link:
https://www.youtube.com/watch?v=NmwEm0j9VgY

Kliknite ovde ukoliko želite da saznate više o BIM 360 cloud servisu.

Izdavanje naloga za intervenciju pomoću modela digitalnog blizanca u BIM 360 i baze podataka povezane sa modelom digitalnog blizanca

Ukoliko ste pročitali tekst u prethodnom podnaslovu i odgledali video o BIM 360 Ops, verujem da ste ostali fascinirani sa kojom lakoćom se može dokumentovati svaka izmena na objektu u realnom svetu i modelu digitalnog blizanca u digitalnom svetu. Na veoma sličan način moguće je izdati nalog i pratiti njegovu primenu koristeći baze podataka i određene procedure. Ono što je veoma zgodno kod baza podataka je to što je moguće sagledati sve intervencije koje su se desile u prošlosti, ali i upisivati naloge koji će se izvršavati u budućnosti na osnovu podataka o životnom ciklusu određenog elementa u postojećem objektu i modelu digitalnog blizanca postojećeg objekta. Praćenje prethodnih i dolazećih troškova pomoću baze podataka, bilo da su u pitanju redovni radovi, adaptacije, prepravke, dogradnja ili prilagođavanje građevinskog objekta novim propisima, korisniku objekta daje mogućnost da sagleda sve troškove životnog ciklusa zgrade. Na taj način će mu u velikoj meri omogući optimizovano upravljanje finansijama i obezbedi velike uštede.

BIM 360

Koje podatke model digitalnog blizanca treba da sadrži?Kakvu mi dodatnu vrednost daje model digitalnog blizanca?

Najjednostavniji odgovor na ovo pitanje je – model digitalnog blizanca građevinskog objekta treba da sadrži sve one podatke koji su korisniku objekta i „facility manager“-u dragoceni za efikasno održavanje građevinskog objekta i opreme ugrađene u njega. Praktično, ne postoje ograničenja po pitanju parametara modela digitalnog blizanca, pa se može reći da korisnik, „facility manager“ i firma zadužena za izradu i održavanje modela digitalnog blizanca u „BIM Execution Plan“-u definišu sve parametre koji su dragoceni prevashodno za korisnika objekta.

Međutim, pokazalo se da su podaci koji su najčešće podrazumevani parametri u modelu digitalnog blizanca vezani za troškove životnog ciklusa određenih elemenata objekta i opreme, različiti parametri koji mogu pružiti brz odgovor vezano za cenu bilo kakvih izmena u objektu u smisli dogradnje, adaptacije ili promene namene objekta ili njegovog dela i najzad, parametri elemenata koji će signalizirati dolazeće redovne građevinske radove na održavanju objekta i redovne zamene opreme ili delova opreme po specifikacijama njihovih proizvođača.

Na sve ovo treba dodati da je moguća i ugradnja različitih senzora u objekte, koji konstantno prate i sakupljaju podatke tokom životnog ciklusa i same eksploatacije objekta, kao i opreme ugrađene u njega, ali za tako nešto je potrebno učešće mašinskog učenja i „Internet of Things“ radi valjane obrade podataka, što je zaista široka tema i taj radni tok ću objasniti u nekom od narednih tekstova.

Podaci koje može sadržati digitalni blizanac

Na samom kraju, želeo bih da iznesem par zapažanja i zaključaka o tehnologijama digitalnih blizanaca. Mogućnosti modernih tehnologija sve su veće, a samim tim su sve očiglednije prednosti koje nam digitalni alati pružaju u obradi podataka bez obzira da li su ti podaci generisani ljudskim radom, alatima automatizacije ili mašinskim učenjem. Suštinski, sve nedostatke iz realnog sveta moguće je otkloniti u digitalnim modelima, pa i modelu digitalnog blizanca građevinskog objekta. Prednost digitalnog modela građevinskog objekta je ta što se njegovim elementima može dodeliti mnogo više lako dostupnih podataka u odnosu na elemente objekta u realnom svetu.

Ne treba smetnuti sa uma da se upotrebom digitalnih tehnologija održavanja postojećeg građevinskog objekta, pored bolje komunikacije između „facility manager“-a i korisnika objekta, olakšava i sama komunikacija i dokumentovanje u okviru „facility manager“ tima. To kao krajnji rezultat daje transparentnost u radu na održavanju postojećeg objekta, kao i velike uštede kroz redukovanje broja učesnika u procesu izdavanja naloga za intervencije, tokom same intervencije i na kraju dokumentovanja izvršenja naloga za bilo koju intervenciju na postojećem objektu.

Transparentnost u radu

Nadam se da su Vam tekstovi o digitalnim blizancima bili interesantni („Šta su digitalni blizanci“  i „Digitalni blizanci u građevinskoj industriji“). Ovim tekstom bih ujedno završio seriju tekstova o tehnologiji digitalnih blizanaca i najavio sledeći tekst „Šta je BEP i šta treba da sadrži“.

Takođe bih najavio i webinar o tehnologiji digitalnih blizanaca, o čemu ćete biti blagovremeno obavešteni.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja, komentare ili potrebu da saznate detaljnije o temi koju sam obradio u tekstu „Upravljanje podacima u digitalnom blizancu građevinskog objekta“, molim Vas kontaktirajte TeamCAD, koji će Vam rado pružiti dopunske informacije.

Takođe, ukoliko Vam je potrebna bilo kakva pomoć u osmišljavanju procesa kako doći do modela digitalnog blizanca ili Vam je potrebna sama izrada modela digitalnog blizanca, TeamCAD će Vam rado pružiti podršku u tome.

 

 

Do sledećeg teksta,
Predrag Jovanović

 

 

 


© 2021 TeamCAD d.o.o. Sva prava su zadržana.
Šumadijska 47 / VI sprat, stan 67
11080 Zemun, Srbija
office@TeamCAD.rs

Dobrodošli na www.teamcad.rs! Ovaj internet sajt koristi kolačiće (cookies). Nastavkom korišćenja ovog sajta saglasni ste sa našom upotrebom kolačića. Više detalja.