TeamCAD webShop   +381 (0)11 3015043 / 3131864        

Sastavnica u programu AutoCAD Mechanical

Kreiranje sastavnica u AutoCAD Mechanical-u je vrlo jednostavno. Oslanja se na BOM (Bill Of Materials), tako da je veći deo posla automatizovan.

Da bi prikazali tehniku kreiranja sastavnica, krenućemo od jednostavnog primera.
Nacrtaćemo dva pravougaonika dimenzija 100x10mm. Zadaćemo šrafuru (slika 1).

Image

Slika 1 – Početni crtež

Iz AM: Content linije alata biramo alat Screws. Prikazuje se Screw Conection dijalog prozor (slika 2).

Image

Slika 2 – Screw Connection dijalog prozor

Biramo taster Screw. Prikazuje se dijalog prozor Select a Screw (slika 3).

Image

Slika 3 – Select a Screw dijalog prozor

Biramo Hex Head Types, a zatim ISO 4014 i Front View. Vraćamo se u Screw Conection dijalog prozor i biramo M10.
Definišemo podlošku. Biramo taster Washers. Prikazuje se dijalog prozor Select a Washer (slika 4). Biramo Plain, a zatim ISO 7089.

Image

Slika 4 – Select a Washer dijalog prozor

Definišemo otvor. Biramo taster Holes. Prikazuje se dijalog prozor Select a Hole (slika 5). Biramo Through Cylindrical, a zatim Normal Metric.

Image

Slika 5 – Select a Hole dijalog prozor

Zadajemo i drugu podlošku. Prva i druga podloška su iste.
Definišemo navrtku. Biramo taster Nuts. Prikazuje se dijalog prozor Select a Nut (slika 6). Biramo Hex Nut,zatim ISO 4032 i na kraju Front View.

Image

Slika 6 – Select a Nut dijalog prozor

Definisali smo sve elemente navojnog para. U dijalog prozoru Screw Conection, biramo taster Next. Zadajemo da je pozicija navojnog para na udaljenosti od 20 mm od leve stranice modela. Druga tačka određuje pravac i poziciju navojnog para. Iskoristimo ponuđeni osnap kriterijum Perpendicular (upravnost) i biramo tačku na donjoj stranici drugog pravougaonika. Posle zadavanja druge tačke, prikazuje se Screw Assembly Location dijalog prozor (slika 7). Ako smo zadovoljni pozicijom navojnog para, biramo taster Next.

Image

Slika 7 – Screw Assembly Location dijalog prozor

Preostaje da u dijalog prozoru odaberemo način prikaza navojnog para. Biramo Normal (slika 8), a zatim taster Finish.

Image

Slika 8 – Screw Assembly Grip Representation dijalog prozor

S obzirom da nam je potreban navojni par i sa desne strane modela, ubrzaćemo njegovo kreiranje, kopiranjem postojećeg. Koristimo Power Copy komandu, odaberemo postojeći navojni par. Zadamo poziciju novog navojnog para (20mm od desne stranice pravougaonika) i uz pomoć Perpendicular osnap alata odredimo pravac. Završili smo kreiranje crteža (slika 9).

Image

Slika 9 – Završen crtež

Kreiramo sastavnicu.
Sastavnica se oslanja na BOM (Bill Of Materials). AutoCAD Mechanical je u toku definisanja standardnih elemenata popunio BOM sa njihovim podacima. Možemo ih pregledati izborom komande BOM Database iz linije alata AM:Annotation. Prikazuje se BOM dijalog prozor (slika 10).

Image

Slika 10 – BOM dijalog prozor

Vrednosti u BOM tabeli su izmenjive, tako da ćemo ih kasnije prilagoditi našim potrebama. Ono što nedostaje u listi su dva pravougaonika koji ne pripadaju standardnim elementima. Zatvaramo dijalog prozor.
Iz linije alata AM:Annotation biramo komandu Part Reference, a zatim selektujemo šrafuru gornjeg pravougaonika. Prikazuje se dijalog prozor Part Reff Attributes. Vrednosti popunjavamo kako je prikazano (slika 11)

Image

Slika 11 – Part Ref Attributes dijalog prozor

Isto ponavljamo za donji pravougaonik, s tom razlikom da će naziv ovog objekta biti Donja ploča.
Biramo komandu BOM Database. U BOM listi se pored standardnih elemenata prikazuju i novi objekti koje smo definisali.
Da bi prilagodili BOM listu našim potrebama, biramo taster Properties. Prikazuje se dijalog prozor BOM Properties for ISO (slika 12).

Image

Slika 12 – BOM Properties dijalog prozor

U koloni Capture, menjamo nazive:
ITEM = Br
QTY = Količina
NAME = Oznaka
DESCR = Naziv
MATERIAL = Materijal
Isključićemo prekidače ispred redova BOM_UNITS i DIM jer ih ne želimo u sastavnici.
Preostaje da u BOM listi zamenimo nazive objekata (slika 13).

Image

Slika 13 – BOM Properties dijalog prozor

Biramo taster Apply, a zatim komandu Insert Part List. Prikazuje se Part List ISO dijalog prozor,

biramo tastter Ok i zadamo tačku insertovanja sastavnice (slika 14).
Sastavnica prati izmene crteža, tako da će se bilo kakva promena automatski odraziti i na sastavnicu.
Sastavnica može biti prikazana u prostoru modela i u prostoru papira.

Image

Slika 14 – Sastavnica

U sledećem koraku, označićemo elemente balonima. Biramo komandu  Ballon iz AM:Annotation linije alata,izaberemo opciju auTo, a zatim selektujemo sve objekte. Pozicioniramo balone (slika 15). Oznake u balonima su u direktnoj vezi sa BOM-om, a samim tim i sa sastavnicom. Izmene BOM baze i sastavnice će se automatski odraziti na definisane balone.

Image

Slika 15 – Označavanje balonima

Sastavnica može biti kreirana izvan AutoCAD Mechanical-a, u formatima XLS, MDB, DBF, TXT i CSV, a zatim uvezena u crtež. Isto tako postojeća sastavnica može da se izveze u navedene formate. Komande koje ovo omogućavaju, nalaze se u BOM dijalog prozoru, koji dobijamo posle izbora komande BOM Database (slika 16).

Image

Slika 16 – Izvoz i uvoz podataka